logo Fundacji
logo Fundacji

NASZA HISTORIA W ZARYSIE
Fundacja ″Życie Cudem Jest″


Wolnosc_i_pokoj_ponad_wszystko_bo _zycie_cudem_ jest_bez_TLA.png

Pozdrawiamy serdecznie
Beata Mikołajewicz i Krzysztof Jarząbek
Zarząd Fundacji Życie Cudem Jest

Adres korespondencyjny

Oddział Leszno
ul. Grochowiaka 6
64-100 Leszno


Siedziba

Piaski 2a
63-910 Miejska Górka

Telefon

+48 507 120 540
+48 601 841 991

e-mail

biuro@fzcj.pl
fundacja@fzcj.pl

Dane rejestrowe

KRS 0000362313
PKD 94.99.Z
REGON 301515719
NIP 6991947381
          

Istagram

wpisz
fzcj_fzcj
na stronie
www.istagram.com

Facebook

wpisz
@FZCJ_FZCJ
na stronie
www.facebook.pl

Youtube

wpisz
FZCJ.pl
na stronie
www.youtube.pl

Film

Film ukazujący
działania naszej Fundacji

Darowizna

PayPal - przekaż darowiznę bezpiecznie i łatwo,
poprzez płatność on-line


Copyright © ~ Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Życie Cudem Jest

YT_blue2 (2 kB)
Festiwal Aktywności Lokalnej FAL (ver.długa)"
POZOSTALE INFORMACJE

Adres Siedziby
Fundacja "Życie Cudem Jest"
Piaski 2a
63-910 Miejska Górka
         Adres do korespondencji
Fundacja "Życie Cudem Jest"
Oddział Leszno
ul. St. Grochowiaka 6
64-100 Leszno
                 
Konto Bankowe
Volkswagen Bank Polska S.A.
96 2130 0004 2001 0557 9644 0001
         KRS           0000362313
REGON      301515719   
NIP            6991947381 
                 
www.fzcj.pl
507 120 540
fundacja@fzcj.pl
601 841 991
                 


Copyright © ~ Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Życie Cudem JestFB_2 (2 kB)
Fundacja - "Życie Cudem Jest"fzcj- ptaszki

Nota informacyjnaNasza Fundacja jest nastawiona jest na świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej.
1. Od samego początku istnienia, nasza Fundacja świadczy usługi doradztwa na rzecz osób, które mają problemy z uzyskaniem pomocy w innych instytucjach, w tym również NGO.
2. Na stronie internetowej, są wyszczególnione na chwile obecną zajęcia bezpłatne zajęcia edukacyjno-sportowe, bo od blisko 5 lat w ramach wolontariatu, to jest całkowicie bezpłatnie prowadzimy zajęcia karate i Judo -> dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym wykluczonych przez inne organizacje "prospołeczne" z zajęć, bo posiadają rozpoznanie typu: ADHD, ZESPÓŝ ASPERGERA, autyzm, niepełnosprawność intelektualną.
3. Nasza praca wspiera ideę szeroko rozumianego wolontariatu.
4. mam dzieci i młodzież, rozwijają się ruchowo i intelektualnie poprzez bieg... początkowo Kid'sRun (bieg na 1/4 mili), a później parkrun Leszno (bieg na 5 km)...następnie są przejmowane przez kluby sportowe w Leszna i okolic.
5. bezpłatnie w organizowaniu rożnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, m.in.: Bieg dla Zasłonowych (Budowa Ostoji dla zwierząt będących niegdyś w służbach mundurowych); Rydzyński Bieg (Projekt realizowany przez studentów PWSZ w Lesznie.
6. całkowicie bezpłatnie Międzynarodowe Mistrzostwa Karate No-Limit I, No-Limit 2; No-Limit 3; Mistrzostwa Kendo, Triathlon Leszno, itp...
7. latach 2013-2016 mieliśmy pilotażowy cykl spotkań: "Poniedziałki z Fundacją", gdzie nieodpłatnie świadczyliśmy bezpłatne usługi doradcze z zakresu finansów na rzecz społeczności lokalnej (dawne woj. leszczyńskie i późniejszy powiat leszczyński).
8. w roku 2017 realizowaliśmy duży projekt FIO, (Wyginam Śmiało ciało, czyli SuperFit) na terenie 2 województw (wielkopolskie i dolnośląskie), gdzie wyszkoliliśmy około 20 trenerów pilates i jogi, którzy bezpłatnie w ramach nabytych umiejętności, ale pod kontrolą wykonywali w ramach wolontariatu zajęcia jogi i pilatesu na rzecz "swoich" społeczności lokalnych.
9. jesteśmy czynnym uczestnikiem wielu projektów innych organizacji, służąc wsparciem i doradztwem dla innych podmiotów z sektora NGO,
10. Poza tym świadczymy usługi doradztwa oraz prowadzenie księgowości dla III sektora (NGO), bo tylko nieliczne biuro rachunkowe chcą w ogóle pojąć współprace z organizacją typu fundacja lub stowarzyszenie. W ramach rozpoczętego wlanie nowego naszego projektu "e-Order", jesteśmy w trakcie organizacji całego projektu usług z zakresu księgowości i wsparcia w zakresie rachunkowości dla III sektora (NGO), poprzez właściwe zabezpieczenia danych (mając też na względzie RODO i pozostałe ustawy).


ROZDZIAŝ 2: CELE I ZASADY DZIAŝANIA FUNDACJI

wyciąg ze Statutu Fundacji - stan prawny na dzień 2018.01.01

§ 6 1. Fundacja jest organizacją wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego. 2. Celem Fundacji jest roztaczanie wszechstronnej opieki nad środowiskiem polskich mieszkańców wraz z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania aktywności lokalnej i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi środowiskowe i wspomagającej rozwój gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalność charytatywną; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochronę i promocję zdrowia; 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 18) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 20) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 21) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 22) działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 23) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów; 24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 25) promocję i organizację wolontariatu; 26) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 27) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 28) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 29) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 30) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 31) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 32) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji, 33) organizowanie, prowadzenie, szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów naukowych oraz kursów, mających za zadanie przekazywanie wiedzy; w tym także międzynarodowych, 34) wspieranie wszelkich działań pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, jak i wolontariuszy, kwestarzy Fundacji, 35) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność społeczną i zawodową obywateli, jak i współpraca ze społecznościami lokalnymi nakierowanymi na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi i społecznymi, 36) wspieranie, reprezentowanie, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, jak i aktywizacją zawodową, w tym walką z bezrobociem, 37) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, między innymi aukcji, wystaw, wernisaży, pokazów, odczytów, imprez, festiwali, koncertów, i innych o podobnym charakterze, 38) organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji, 39) wymianę doświadczeń w zakresie działań Fundacji, 40) realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, jak i promowanie celów Fundacji m.in. w środkach masowego przekazu, 41) promocję działalności dziecięcej, młodzieżowej, osób dorosłych, 42) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji, 43) działalność wydawniczą bez względu na formę, 44) tworzenie funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, 45) prowadzenie programów i punktów informacyjnych oraz doradztwo zawodowe, 46) promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, jak również działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 47) prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony środowiska oraz ochrony zasobów kulturowych, 48) przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji, 49) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w przedmiotowym paragrafie, w zakresie określonym w ppkt. 1) - 48) powyżej.
§ 7 1. Działalność Fundacji zmierzająca dla osiągnięcia celów statutowych, może być prowadzona zarówno, jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna, przy czym, przez: a) działalność nieodpłatną - rozumie się świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja prowadząca tę działalność nie pobierają wynagrodzenia. b) działalność odpłatną - rozumie się działalność, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 2. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji.
§ 8 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami, przy czym współpraca, o której mowa, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.